Ε-λευθεροτεκτονισμός ! δόγμα Ελευθερίας !

Λ-ύσις του αινίγματος απτή…Φιλαδελφίας !

Ε-νωσις των διαστατών και νόμων Πολιτείας !

Υ-πούργημα ισότητος ! δεσμός της Ευτυχίας !

Θ-ριγκός ναού και στέγασμα παντολιας Δυστυχίας !

Ε-κλαμπρος στήλη και πυρός και Φάρος Σωτηρίας !

Ρ-είθρα και νάματα ζωής της του Θεού σοφίας !

Ο-λου του Κόσμου άρωμα και φάρμακον Υγείας !

Τ-ίτλος τιμής υπέροχος και ξένος της Κακίας !

Ε-ίδωλον θείον, πρόγραμμα, Εικών της Αληθείας !

Κ-ατοπτρον, στίλβον αρετής, Ακτίς Δημιουργίας !

Τ-α σκότη διαλύουσα της παγερής σκοτίας !

Ο-αληθής παιδαγωγός της αληθούς Παιδείας !

Ν-ίκος και κράτος εύνομον της Ολης Κοινωνίας !

Ι-νδαλμα μεν Πλατωνικόν, αλλα άλλης ερμηνείας !

Σ-τηρίζον τας ιδέας του επι χρηστής καρδίας !

Μ-υστήριον και τελετή Ορθής Φιλοσοφίας

Ο-δηγός του πλάνητος ! Αστήρ Απελπισίας !

Σ-ήμα Αδελφότητος, Ισότητος και Ελευθερίας !

Από το περιοδικό  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ,  έτος ΙΑ ,  τεύχος 2 , σελίδα 80,  ΑΘΗΝΑ   1911.

Από το προσωπικό μου αρχείο.

Η σελίδα απο το πρωτότυπο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

Advertisements