Από τον Φέσσλερ, που έγραψε  το σύνταγμα της Μεγάλης Στοάς του Βερολίνου

1-Διεύθυνον τα βηματά σου μετα σοφίας και φρονήσεως

2-Πορεύου με μετρημένα βήματα προς τον σκοπόν

3-Θεράπευε την αλήθειαν και υπάκουε εις τον νόμο. Εσο ζηλωτής τούτων και μένε καθαρός φιλαυτίας και ματαίων επιθυμιών

4-Αφες τοις ανθρώποις άθικτον το προσφιλέστατον αυτών κτήμα, τας δοξασίας των και τα εθιμά των

5-Φέρε κατά μικρόν και απαρατηρήτως τας δοξασίας των, τας ιδέας των, εις θεμελιώδεις αρχάς.

6-Δίδασκε να υποβάλωσιν υφηλήν τινά έννοια εις τας ιδέας των

7-Οδήγει τας συνηθείαςτων εις υψηλοτέρους σκοπούς

8-Κάθαρον προ παντός τους σκοπούς των ανθρώπων, ενίσχυσον την βουλησίν των προς το αγαθόν, και αφου καταστήσης φανεράς τας ορμάς των, οδήγησον αυτούς εις το αγιώτατον πάντων και κατάστησον αυτούς προθύμους και αγαπήσωσι τον νόμο και να προσκυνώσι τον νομοθέτην

9-Πράττε μετ αυταπαρνήσεως και καρτερίας μέχρι του αποτελέσματος.

 

Δημοσιευμένο στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ,  έκτος τόμος , σελίδα 130, 1902

Αλίευσε ο Mercurius Astrologus 1638  από το προσωπικό του αρχείο

Advertisements