<< Σήμερον η Ελλάδα ομοιάζει την έγγυον γυναίκα, ήτις είναι οκτώ μηνών και προσεβλήθη από περιπνευμονίαν. Προσκαλείται ο ιατρός και βλέπει, ότι η γυνή πάσχει από περιπνευμονίαν και λέγει:Αίμα. Η μαμή από το άλλο μέρος φωνάζει:Είναι οκτώ μηνών. Μη βγάζετε αίμα, διότι θα αποβάλη. Τι θα κάμωμεν εις αυτή την περίστασιν? Αν δεν βγάλωμεν αίμα, αποθνήσκει από περιπνευμονίαν. Αν της βγάλωμεν, αποθνήσκει. Εις αυτήν την κατάστασιν ευρισκόμεθα και πρέπει να ήμεθα προσεκτικοί και να μεταχειρισθώμεν έμμεσα θεραπευτικά μέσα.

 

Η Ελλάδα ομοιάζει ωρολόγιον, το οποίον, εγγυχθέντων των ημερών του, εργάζεται ατάκτως και το οποίον δυστυχώς από το 1833 μέχρι σήμερον εδούλευε με το δάκτυλον. Δεν εκουρδίζετο ποτέ, διότι η μηχανή ήτο χαλασμένη.

 

Η Ελλάς διοικείται ευκόλως η ουδόλως διοικείται. Δεν έχει μέσον όρον. Νομίζω λοιπόν, ότι πρέπει να εργασθώμεν όλοι-διότι, άς ομολογήσωμεν το λάθος μας, όλοι έχομεν από ένα τόσο κομματάκι επιτηδειότητος. Και όλοι επίσης ομοιάζομεν τον σαλίγγαρον, όστις είναι επάνω είς την φωτιά και εν τούτοις τραγωδεί. Πρέπει συνεπώς να προσέξωμεν.>>

 

Εφημερίδα των Συζητήσεων της Βουλής, 1868, τόμ. Γ, σελ 252.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης( 1829-1894).Στρατιωτικός , πολιτικός, φιλόλογος, εγγονός του Αρχιστρατήγου του 1821, γνωστός με το φιλολογικό του ψευδώνυμο  Φαλέζ.

Σεβάσμιος της Στοάς Πίστης. Τεκτονικά έργα του είναι τα ακόλουθα

1-Ο Ιερεύς των Ελευσινίων α’ ‘εκδοση 1860 β΄ ‘εκδοση 1866

2-Το Τεκτονικό σφυρίον 1867

 

 

Αλίευσε ο Mercurius Astrologus 1638

 

 

Advertisements