Τέκτονες πρίοντες ο μέν ωθέει, ο δε έλκει, το αυτό ποιέειν αμφοτέρως φέρει, τρυπώσιν, ο μέν έλκει, ο δε ωθέει, πιεζόντων άνω έρπει, το δε κάτω,μείω ποιέοντες πλείω ποιέουσι, και πλείω ποιέοντες μείω, φύσιν τε ανθρώπου μιμέονται. Πνεύμα το μεν έλκει, το δε ωθέει, το δε αυτό ποιέειν αμφοτέρως φέρει, σίτων τα μεν κάτω πιέζεται, τα δε άνω έρπει. Από μιής ψυχής διαιρομένης πλείους και μείους και μεζοντες και ελάσσονες.

 

Ιπποκράτης Περί διαίτης Ι 4-24( Littre)

 

Ανθολόγησε ο Mercurius Astrologus 1638.

Advertisements