Κατα τους Αλεξανρινούς πρέπει ο φιλοσοφών να μη περιορίζεται εις μηδεμίαν αίρεσιν, αλλά να σέβεται πάντα τα δόγματα, να μυήται πάντα τα Μυστήρια, να εισέρχεται εις όλας τας σχολάς και να μεταχειρίζεται πάσας τας μεθόδους,όπως ανακαλύψη την αυτήν θεμελιώδη αλήθειαν εν τοις θρησκευτικοίς συμβόλοις, τοις μύθοις, τη φιλοσοφία,τη επιστήμη, τη ποήσει και τη τέχνη πάσης εποχής και χώρας.

 

Εμμ Ροίδης ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

 

2

Advertisements